Základní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ MUVE.CZ

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností MUVE SA, číslo REGON: 146396424, se sídlem Krakowiakow 50, Varšava, PSČ: 20-255, Polská republika, zapsanou v Rejstříku podnikatelů (Rejestr przedsiębiorców) vedeným Polským soudním rejstříkem (Krajowy Rejestr Sądowy) pod číslem KRS 0000440351, číslo NIP: 522-300-13-12 (dále jen "prodávající") a kupujícím realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky prodávajícího v internetovém obchodě www.muve.cz (dále jen „internetový obchod") a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřen mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva"), pokud se výslovně smluvní strany nedohodly na odchylné úpravě.

 

Veškeré kupní smlouvy jsou uzavírány v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále „novým" občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) (dále jen „NOZ") a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), v platném znění.

 

Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných prostřednictvím telefonu.

 

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před účinností nového znění obchodních podmínek.

 

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 

2. Vymezení základních pojmů

 

Prodávajícím je společnost MUVE SA, číslo REGON: 146396424, se sídlem Krakowiakow 50, Varšava, PSČ: 20-255, Polská republika, zapsanou v Rejstříku podnikatelů (Rejestr przedsiębiorców) vedeným Polským soudním rejstříkem (Krajowy Rejestr Sądowy) pod číslem KRS 0000440351, číslo NIP: 522-300-13-12. Společnost MUVE SA je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností. (§ 420, odst. 2 NOZ).

 

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo kupující, který není spotřebitelem.

 

Spotřebitel je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva uzavřená mezi smluvními stranami, kde na jedné straně je spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Digitální distribuce je nákup zboží (programu) v elektronické podobě, kdy kupujícímu není dodáno zboží ve fyzické formě (na nosiči dat), nýbrž v elektronické podobě, a to jako aktivační licenční klíč anebo odkaz ke stažení zboží (instalačních souborů).

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky prodávajícího na Internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je kupující povinen uhradit v případě uzavření kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje. Toto není na újmu možnosti prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky prodávajícího v internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.

 

Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Před odesláním objednávky je kupujícímu kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit objednávku, tj. zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů, způsobu platby či dodání zboží. Odesláním objednávky kupující akceptuje nabídku prodávajícího na zboží vložené do košíku internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.

 

Prodávající neprodleně po přijetí objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

 

Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky kupujícího prodávajícím, čímž vznikne prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží, příp. objednané související služby, kupujícímu a kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: www.muve.cz/zakladni-podminky.

 

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 

Předobjednávky

Prodávající je oprávněn nabízet i zboží dosud nevydané, nebo zboží, které nemá na skladě, je však povinen vždy uvést předpokládané datum, kdy by mělo být zboží k dispozici a předpokládanou cenu zboží. Prodávající je oprávněn přijmout od kupujícího závaznou objednávku (dale jen "předobjednávka"). K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu termín dodání zboží a jeho kupní cenu. Prodávající je oprávněn zrušit předobjednávku, dojde-li ke zvýšení kupní ceny zboží nebo prodloužení termínu jeho dodání a tato změna nebude kupujícím akceptována. Kupující je oprávněn zrušit předobjednávku, pokud dojde od okamžiku přijetí předobjednávky ke zvýšení kupní ceny zboží nebo k prodloužení termínu jeho dodání.
Objednávky a předobjednávky je možno činit:

a) prostřednictvím on-line formuláře na stánkách internetového obchodu www.muve.cz, nebo
b) telefonicky - v pracovních dnech od 10:00 do 16:30 hod na telefonním čísle +420 274 004 370+420 274 004 370.

 

Zrušení objednávky

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání či skladové dostupnosti. Prodávající se zavazuje v těchto případech vrátit kupujícímu již zaplacenou finanční částku.

Zrušení nebo změna smlouvy (včetně dohodnuté kupní ceny) po okamžiku jejího uzavření jsou možné jen se souhlasem prodávajícího a kupujícího, a jen za podmínek, které si vzájemně sjednají, nebo z důvodů uvedených v zákoně.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že pro řešení sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím je místně příslušný obecný soud prodávajícího.

Kupující nemá právo na náhradu škody způsobené nedodáním zboží.

 

 

4. Prodej zboží prostřednictvím digitální distribuce

 

Zakoupením zboží z digitální distribuce se prodávající zavazuje umožnit kupujícímu stažení zakoupeného zboží prostřednictvím internetu do datového úložiště kupujícího a/nebo poskytnutí softwarového klíče k aktivaci zboží u třetí strany, který umožní zboží následně instalovat na zařízení kupujícího (zpravidla prostřednictvím distribučních systémů STEAM, ORIGIN, LIVE MARKETPLACE, MUVE DOWNLOADER apod.). Kupující bere na vědomí, že k aktivaci zboží distribuovaného digitální cestou může být vyžadována instalace software Muve Downloader, případně dalšího software třetích stran. K nákupu zboží prostřednictvím digitální distribuce je rovněž nezbytné si vytvořit uživatelský účet na www.muve.cz. Seznam zboží zakoupeného kupujícím na internetovém obchodu www.muve.cz bude možné ověřit v sekci „Moje hry ke stažení" po přihlášení se do uživatelského účtu kupujícího na www.muve.cz. Kromě zakoupeného zboží zde budou uvedeny aktivační kódy.

 

Pokud zboží z digitální distribuce bude obsahovat ochranu v podobě bezpečnostního klíče, prodávající jej zašle kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při registraci kupujícího při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu www.muve.cz.

 

Zboží nabízené prostřednictvím digitální distribuce může být nabízeno v originálním jazyce a nemusí obsahovat českou lokalizaci ani český manuál.

 

Zboží nabízené prostřednictvím digitální distribuce je nabízeno výhradně pro užití v České nebo Slovenské republice. Za nefunkčnost zboží mimo tyto regiony nenese prodávající odpovědnost.

 

V rámci marketingových akcí může být omezen počet objednatelných kusů zboží v akci na jeden kus na zákazníka, případně počet objednávek zboží v akci na jednu na zákazníka. Akce může být omezena vyprodáním zásob.

 

Součástí zboží je licence opravňující kupujícího:

a) k instalaci zboží zakoupeného prostřednictvím digitální distribuce, a to na jednom zařízení kupujícího, anebo
b) k aktivaci jednoho uživatelského účtu vedeného u třetí strany, umožňující instalaci zboží prostřednictvím tohoto účtu za použití poskytnutého aktivačního klíče (STEAM, ORIGIN, LIVE MARKETPLACE, MUVE DOWNLOADER apod.).
c) licence k instalaci může být omezena pro určitý region, což kupující výslovně bere na vědomí. Zboží tak může být instalováno pouze na území, pro který je licence platná. Rovněž funkčnost samotného zboží může být omezena pro určitý region.
Rozsah licence se může lišit podle typu zvoleného zboží. Kupující se zavazuje se vždy s obsahem licence ke konkrétnímu zboží před jeho instalací seznámit.
Kupující je před nákupem zboží prostřednictvím digitální distribuce povinen ověřit a nákupem zboží prostřednictvím digitální distribuce stvrzuje, že:
a) má k dispozici dostatečné internetové připojení pro stažení zboží (instalačních souborů);
b) si je vědom, že stažení zboží (instalačních souborů) je možné pouze pro jedno zařízení kupujícího; kupující je povinen provést případnou zálohu zboží (instalačních souborů). Prodávající není povinen poskytnout opakovaný odkaz či aktivační kód pro opakované získání zboží (instalačních souborů);
c) je povinen si zapamatovat přihlašovací údaje k účtu/ům třetí strany, prostřednictvím které instaloval zboží na základě prodávajícím poskytnutého aktivačního klíče;
d) si ověřil technické požadavky nutné k plné funkčnosti zboží a potvrzuje, že zařízení kupujícího, kde bude zboží instalováno, tyto požadavky splňuje.

 

Pokud bude důvodem uplatnění práv z vady zboží z digitální distribuce kupujícím bude nedostatečné internetové připojení, a/nebo nedostatečné technické požadavky a/nebo ztráta aktivačních kódů či přihlašovacích údajů, prodávající nenese žádnou odpovědnost.

 

Kupující bere na vědomí, že pokud součástí jeho objednávky bude kromě zboží z digitální distribuce jiné zboží (na CD/DVD ROM nosiči apod.), obdrží zboží z digitální distribuce společně s ostatním zbožím v rámci jedné objednávky.

 

Odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného prostřednictvím digitální distribuce

Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění; plněním se v tomto případě rozumí doručení e-mailu s aktivačním klíčem nebo odkazem ke stažení zboží, případně poskytnutí údajů, aktivačních kódů či klíčů prostřednictvím uživatelského účtu na webovém portálu prodávajícího apod.). Doručení výše uvedeného plnění se považuje za porušení (rozbalení) originálního obalu zboží dodávaného na nosiči dat. Tím není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím digitální distribuce je kupující povinen postupovat analogicky jako u reklamace zboží na nosiči dat.

 

 

5. Práva a povinnosti prodávajícího

 

Prodávající má povinnost dodat kupujícímu zboží dle uvedené objednávky kupujícímu odpovídajícím způsobem popsaným v bodě 4.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) změnila se výrazným způsobem prodejní cena

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a dohodne se s ním na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží a nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o změně objednávky, bude kupujícímu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

 

6. Práva a povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou emailovou adresu, na kterou mu bude po uzavření kupní smlouvy dodán aktivační klíč a/nebo instrukce pro získání zakoupeného produktu.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu zboží. S kupní cenou (včetně ceny dopravy) je kupující srozuměn při odeslání objednávky, tedy ještě před uzavřením kupní smlouvy. Zvýší-li se kupní cena zboží oproti původní kupní ceně zboží, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

 

 

7. Odpovědnost za vady

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodávané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví při převzetí věci kupujícím nebo během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí.

 

V případě, že zboží má vady a je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 NOZ.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Prodávající poskytuje záruční dobu na zboží v délce 6 měsíců s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy, není-li v kupní smlouvě dohodnuta záruční doba delší, a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

Při reklamaci Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

 

Jde-li o takovou vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů.

 

V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním anebo na vady, které vznikly neodbornou montáží Kupujícího, neodbornou manipulací se zbožím v průběhu přepravy zboží Kupujícím či užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

 

 

8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě dodávky více druhů zboží nebo několika částí běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde, použití vzorového formuláře však není povinností spotřebitele.

 

Na internetové stránce prodávajícího: www.muve.cz/odstoupeni_od_smlouvy může spotřebitel rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li spotřebitel této možnosti, je prodávající povinen obratem zaslat potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající pro vrácení plateb použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud nebude spotřebitelem výslovně určeno jinak. V žádném případě v důsledku odstoupení nevzniknou spotřebiteli další náklady.

 

Prodávající je povinen platbu vrátit až po obdržení vráceného zboží.

 

Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány bonusy či dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním poskytnuté bonusy. V případě, že tyto bonusy nebudou vráceny zpět, bude hodnota bonusu/ů prodávajícím započtena a o jejich cenu snížena vracená částka za zboží.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen zaslat prodávajícímu zpět nebo jej doručit na adresu:
muve.cz, Kováků 456/28, Praha 5, k rukám Martina Havlíčka, který je oprávněn k převzetí zboží.
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím stanovené lhůty.

 

Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Maximální náklady na vrácení zboží jsou odhadované prodávajícím ve výši 100 Kč.

 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Každý Kupující, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodávajícím (tedy v případě, pokud se  kupující domnívá, že jej prodávající poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

10. Odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 

Kupujícímu, který není spotřebitelem je poskytována záruka za jakost zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy dle čl. 9. těchto obchodních podmínek.

 

 

11. Informace o zboží

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré informace o zboží, které jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího, jsou převzaté od dodavatelů prodávajícího. V případě vyobrazení zboží na internetových stránkách prodávajícího (včetně přebalů) se může jednat pouze o ilustrační vyobrazení (tato skutečnost je zde výslovně uvedena), které nemusí odpovídat aktuálnímu vzhledu či přebalu zboží.
Ceny zboží jsou uvedené na internetových stránkách prodávajícího a jsou cenami smluvními.

 

Prodávající dale sděluje, že hardwarové požadavky uvedené na zboží uvádí výrobce nebo dodavatel prodávajícího a jsou pouze informativní. Dle sdělení výrobců by se mělo jednat o nejnižší možnou konfiguraci hardware, na které je možné zboží (software) spustit.

 

 

12. Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

 

13. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě, že kupující je spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotečna platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

MUVE SA