Základní podmínky

PRAVIDLA INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.MUVE.CZ PLATNÁ OD 25.05.2018

[dále pouze jako: pravidla]

Článek 1

Definice

Následující pojmy používané v těchto pravidlech mají význam uvedený níže:

MUVE – MUVE Spółka Akcyjna, se sídlem ve Varšavě, ul. Krakowiaków 36, 02–255 Varšava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem hlavního města Varšava ve Varšavě, XIII obchodní divize Státního soudního rejstříku, číslo KRS 0000440351, DIČ (NIP): 522-300-13-12, IČ (REGON): 146396424, akciový kapitál: 1 500 000,00 PLN,

Další údaje o společnosti MUVE S.A. nezbytné pro kontakt s uživateli:

  • e-mailová adresa: info@muve.cz
  • telefonní číslo 00.48.22.5742584 nebo 00.48.22.5742583
  • fax 00.48.22.5742505
  • kontaktní formulář je dostupný na následujícím odkaze: https://www.muve.cz/zobrazit-tez/kontakt

OBCHOD – internetová stránka provozovaná společností MUVE, dostupná na adrese www.muve.cz a používaná společností MUVE pro výkon obchodních činností, především pro prodej digitálního obsahu,

OBCHODNÍ DEN – jakýkoli den kromě sobot, nedělí a státních svátků, v souladu se seznamem státních svátků uvedeným v zákoně ze dne 18. ledna 1951 o státních svátcích (Sbírka zákonů 1951.28, v platném znění),

UŽIVATEL – registrovaná fyzická osoba, která má v obchodě založený účet, věk alespoň 18 let a úplnou právní způsobilost, nebo právnická osoba a organizační jednotka bez právní způsobilosti, která může vlastním jménem získat práva a povinnosti a která má v obchodě založený účet,

SPOTŘEBITEL – uživatel jakožto fyzická osoba nakupující v obchodě v rozsahu, který není přímo spojen s jejími odbornými nebo obchodními činnostmi,

ÚČET – personalizovaný administrativní panel uživatele dostupný po registraci a přihlášení do obchodu, umožňující uživateli zadávat objednávky a využívat další služby dostupné v obchodě,

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ (KÓD) – jedinečný sled alfanumerických znaků přidělený digitálnímu obsahu, nezbytný pro používání digitálního obsahu, ke kterému má uživatel přístup pomocí platforem spravovaných externími subjekty, jako je např. Steam, Gog.com, Origin. Bezpečnostní klíč (kód) představuje originální balíček ve smyslu článku 38 odst. 9 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827), dále pouze jako „zákon o právech spotřebitele“.

DIGITÁLNÍ OBSAH – data vytvořená a dodávaná v digitální formě, nezaznamenaná na hmotném nosiči, prodávaná v obchodě,

KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU – stránka v obchodě, kde je digitální obsah podrobně popsán včetně technických požadavků, které musí být splněny pro účely používání digitálního obsahu, a informací o použitých ochranných opatřeních,

NEWSLETTER – služba, kde může uživatel souhlasit se zasíláním informací o obchodě elektronickou poštou. Newsletter je zasílán na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Souhlas se zasíláním newsletteru může být udělen během založení účtu nebo později a také bez ohledu na účet, a může být kdykoli zrušen kliknutím na odkaz „Zrušit newsletter“, který je dostupný v každém newsletteru,

OSOBNÍ ÚDAJE – informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (dále pouze jako „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, především na základě takových identifikátorů, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, poloha, soubory cookies a telefonní číslo,

NAŘÍZENÍ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,

Článek 2

Všeobecná ustanovení

1. Pravidla definují předpisy pro používání obchodu, přijímání a plnění objednávek a dodávání digitálního obsahu, pravidla a způsoby úhrady, pravidla odstoupení od smlouvy a pravidla podávání a řešení stížností.

2. Uživatelé jsou povinni si přečíst pravidla a dodržovat jejich ustanovení. Pravidla tvoří nedílnou součást smlouvy o prodeji digitálního obsahu uzavřené mezi uživatelem a společností MUVE.

3. Obchod vlastní a spravuje společnost MUVE.

4. Aby mohl uživatel používat obchod, musí mít počítač nebo jiné zařízení s přístupem k internetu a internetovým prohlížečem a aktivní e-mailový účet.

5. Používání digitálního obsahu může vyžadovat přístup k internetu.

6. Společnost MUVE není odpovědná za žádné narušení, včetně přerušení nebo chyb ve funkci obchodu způsobených: vyšší mocí, plánovanými činnostmi souvisejícími s pravidelnou údržbou obchodu, poruchami serveru, neoprávněnými zásahy třetích stran, chybou externích dodavatelů, chybou uživatele. Společnost MUVE vynakládá maximální úsilí, aby zajistila řádné fungování obchodu.

7. Uživatelé mohou komunikovat s MUVE S.A. pomocí kontaktního formuláře dostupného na adrese: https://muve.cz/zobrazit-tez/kontakt, zasláním elektronické zprávy na adresu: info@muve.cz nebo telefonicky na čísle 22 57425748. Náklady na používání prostředků komunikace na dálku ze strany uživatele jsou účtovány uživateli. Tyto náklady jsou účtovány podle tarifů provozovatele telekomunikačních služeb uživatele.

8. MUVE dodává digitální obsah na území České republiky
.

9. Poskytování služby, která nebyla spotřebitelem objednána, je na riziko společnosti MUVE S.A. a neukládá spotřebiteli žádné povinnosti. Žádná reakce spotřebitele na službu, která nebyla objednána, nepředstavuje souhlas spotřebitele s uzavřením smlouvy.

Článek 3

Registrace v obchodě

1. Aby mohl uživatel v obchodě nakupovat výrobky, musí si založit účet v souladu s ustanoveními pravidel.

2. Aby si uživatel mohl založit účet, musí se v obchodě zaregistrovat. Registrace v obchodě je zdarma.

3. Registrace v obchodě může být provedena následujícími způsoby:

a) vyplněním registračního formuláře,

b) pomocí uživatelského účtu na Facebooku.

4. Aby bylo možné se zaregistrovat pomocí formuláře, musí uživatel poskytnout e-mailovou adresu a heslo, přijmout pravidla a udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro vytvoření, uspořádání obsahu, změnu, ukončení a řádné poskytování elektronických služeb a plnění objednávek uživatele.

5. V případě využití uživatelského účtu na Facebooku používá MUVE pouze údaje nezbytné pro registraci a používání účtu.

6. Účet je založen, jakmile uživatel dokončí svou registraci, a umožňuje uživateli nakupovat digitální obsah a používat další funkce nabízené obchodem, jako je např. historie objednávek nebo přístup k digitálnímu obsahu zakoupenému uživatelem.

7. Po registraci je provedeno přihlášení k účtu pomocí e-mailové adresy jakožto přihlašovacího jména a hesla definovaného uživatelem během registrace, nebo pomocí uživatelského účtu na Facebooku.

8. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svého přihlašovacího jména a hesla a chránit je před zneužitím neoprávněnými osobami.

9. Uživatel může kdykoli požádat o smazání účtu. Aby bylo smazání možné, měl by uživatel zaslat žádost na e-mailovou adresu: info@muve.cz. Po přijetí zprávy bude účet okamžitě smazán.

Článek 4

Objednávky

1. Aby bylo možné zadat objednávku, musí se uživatel přihlásit do účtu.

2. Objednávky na digitální obsah mohou být zadávány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při zadání objednávky uživatel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že splnění objednávky souvisí s povinností uhradit digitální obsah a náklady na dodání či náklady na platební metodu zvolenou uživatelem. Toto potvrzení uživatel provede zaškrtnutím pole dostupného na internetové stránce obchodu a kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“.

3. Objednávky mohou zadávat pouze osoby starší 18 let.

4. U každého digitálního obsahu obsahuje katalogový list výrobku informace o digitálním obsahu a ceně digitálního obsahu.

5. Ceny digitálního obsahu uvedené na internetové stránce obchodu jsou uvedeny v PLN a zahrnují DPH. Ceny neobsahují poplatky účtované provozovateli platebních systémů ve výši nepřesahující náklady vzniklé společnosti MUVE v souvislosti s platební metodou zvolenou uživatelem. Pokud je platební metoda spojena s dalšími náklady pro spotřebitele, budou tyto informace uvedeny na internetové stránce obchodu vedle pole pro volbu platební metody.

6. Celkové náklady na objednávku (tj. cena digitálního obsahu a případné náklady přičtené provozovateli platebních systémů) jsou vždy specifikovány ve shrnutí objednávky uvedeném v odstavci 10 níže, nežli uživatel zadá objednávku.

7. Akce nabízené obchodem nemohou být kombinovány, pokud pravidla konkrétní akce výslovně neuvádí jinak.

8. Po přihlášení do účtu uživatel zvolí digitální obsah, který má být součástí objednávky, a vloží jej do virtuálního košíku. Pro zadání objednávky uživatel sleduje pokyny a zprávy obchodu.

9. V závislosti na platební metodě zvolené uživatelem může být uživatel povinen poskytnout další údaje, především osobní údaje nezbytné pro splnění objednávky ze strany MUVE.

10. Před zadáním objednávky pomocí počítače nebo jiného koncového zařízení uživatele je zobrazeno shrnutí objednávky uvádějící digitální obsah objednaný uživatelem, náklady související s platební metodou zvolenou uživatelem a plánovaný čas splnění objednávky. Aby bylo možné zadat objednávku, měl by uživatel stisknout tlačítko „Potvrdit nákup“.

11. MUVE může omezit maximální počet položek konkrétního digitálního obsahu v jedné objednávce.

12. Po zadání objednávky, která se hradí při převzetí, by mělo dojít k potvrzení pomocí odkazu uvedeného v e-mailové zprávě (vždy zasílána po zadání objednávky na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem) nebo na internetové stránce v obchodu v sekci „Můj účet“.

13. Objednávky hrazené předem budou automaticky zrušeny, pokud nebude platba provedena do 7 dnů od data zadání objednávky.

14. Pokud je zvolena platba převodem nebo platební kartou, měla by být platba provedena při zadání objednávky nebo do 7 dnů od zadání objednávky zvolením možnosti „Uhradit nyní“, která je viditelná po přihlášení do účtu v sekci „Historie nákupů“. MUVE automaticky potvrdí uhrazenou objednávku v e-mailové zprávě zaslané na e-mailovou adresu uživatele.

15. Objednávky na digitální obsah mohou být hrazeny pouze předem, tj. nežli je digitální obsah dodán uživateli. Digitální obsah je dostupný uživateli v sekci „Vaše digitální produkty“ okamžitě poté, co MUVE obdrží platbu za tento digitální obsah.

16. Informace o dostupnosti digitálního obsahu jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku na internetové stránce obchodu. V případě předběžných objednávek (týkajících se digitálního obsahu, který ještě nebyl uvolněn) je plánované datum dostupnosti (uvolnění) daného digitálního obsahu specifikováno (předobjednávka). Společnost MUVE není odpovědná za změny datumů dostupnosti předobjednávky související se zpožděním v uvolnění obsahu.

17. Vzhledem k dynamickému nárůstu objednávek mohou být v jistých případech informace o dostupnosti digitálního obsahu přibližné. Společnost MUVE vynakládá maximální úsilí, aby zajistila neustálou dostupnost digitálního obsahu.

18. Společnost MUVE S.A. není odpovědná za problémy související s potvrzením objednávky zaslaným elektronickou poštou a způsobené nastavením poštovních serverů elektronické pošty uživatele a individuálním nastavením počítačové ochrany a poštovního softwaru.

19. Smlouva mezi MUVE a uživatelem je uzavřena, jakmile MUVE obdrží platbu.

Článek 5

Dodání

1. MUVE doručí digitální obsah do účtu uživatele nebo jej zašle elektronickou poštou. Objednávky na digitální obsah jsou realizovány okamžitě, jakmile je platba připsána na bankovní účet MUVE, vyjma předobjednávek na digitální obsah, který je dodáván po uvolnění. Digitální obsah je uživatelům dodáván 7 dní v týdnu.

2. Při zadávání objednávky na digitální obsah uživatel uděluje souhlas s poskytováním služby ze strany MUVE S.A. před vypršením lhůty, kdy spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jak je uvedeno v článku 27 zákona o právech spotřebitele. Ve výše uvedeném případě v souladu s článkem 38 odst. 13 zákona o právech spotřebitele nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit. Spotřebitel dává svůj souhlas tím, že si přečte a přijme prohlášení dostupné na internetové stránce obchodu a klikne na příslušné pole. Společnost MUVE je povinna potvrdit přijetí výše uvedeného souhlasu písemně nebo na základě souhlasu spotřebitele na jiném trvalém nosiči.

3. Podrobná nařízení týkající se digitálního obsahu jsou uvedena v článku 7 těchto pravidel.

Článek 6

Platby

1. Při zadávání objednávky může uživatel zvolit následující platební metody:

- platba převodem nebo platební kartou

2. MUVE může zavést další platební metody, především jiné elektronické platební metody nebo poukazy.

3. MUVE poskytuje uživatelům potvrzení o nákupu digitálního obsahu.

4. Pokud uživatel akceptuje pravidla, dává svůj souhlas se zasíláním faktur e-mailem.

Článek 7

Samostatná ustanovení týkající se digitálního obsahu – her

1. Obchod nabízí hry ve formě digitálního obsahu, které lze stáhnout prostřednictvím internetu [digitální hry].

2. Digitální hry mohou být zakoupeny pouze prostřednictvím počítače nacházejícího se na území České republiky
.

3. MUVE vás informuje, že digitální hry nemohou být aktivní mimo území Evropské unie. MUVE vás informuje, že některé vlastnosti digitálních her (např. jazyk) se mohu lišit v závislosti na zemi, kde je výrobek používán.

4. Stahování zakoupené hry může vyžadovat instalaci doplňujícího softwaru – Muve Downloader – dostupného na adrese muve.cz. Podrobné požadavky týkající se softwaru a hardwaru jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

5. MUVE zaručuje, že Muve Downloader a nabízené hry neobsahují viry ani jiný škodlivý software.

6. Používání určitého digitálního obsahu vyžaduje, aby měl uživatel účty na jiných platformách, které jsou pro obchod externí, např. Origin, Steam, Gog.com. Příslušné informace jsou vždy specifikovány v katalogovém listu výrobku.

7. Objednávky na digitální hry by měly být hrazeny předem, tj. před dodáním.

8. Platby související s nákupy digitálních her jsou spravovány společností PayU S.A., se sídlem v Poznani, nebo společností Prepaid Services Company Limited (dále pouze jako „společnost“), se sídlem v Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, Londýn E14 5LQ, Spojené království (IČ: 05761861), v závislosti na volbě uživatele.

9. Digitální hry mohu obsahovat doplňující bezpečnostní prvek ve formě bezpečnostního klíče (KÓDU). Všechny nezbytné bezpečnostní klíče (KÓDY) jsou zasílány uživateli elektronickou poštou a doplněny do uživatelského účtu v sekci „Můj účet“.

10. V uživatelském účtu v sekci „Můj účet“ si může uživatel zobrazit seznam digitálních her zakoupených uživatelem a nezbytné bezpečnostní klíče (KÓDY).

11. Společnost MUVE není odpovědná za pochybení při instalaci zakoupené digitální hry, pokud uživatel nesplní požadavky na hardware uvedené v katalogovém listu digitální hry nebo pokud zařízení uživatele nefunguje správně.

12. Společnost MUVE není odpovědná za provoz a dostupnost služeb spravovaných třetími stranami, např. Steam, které umožňují používání digitálních her.

13. Majitel digitální hry má právo na licenci k používání zakoupené digitální hry, jejíž rozsah je specifikován v licenční smlouvě dostupné během instalace digitální hry. Smlouva se týká pouze používání digitální hry v souladu s jejím popisem, na jedné pracovní stanici (počítači), pokud vydavatel digitální hry nebo jiný subjekt mající vlastnická autorská práva na digitální hru neumožní další instalace. Majitel nemá jiná specifická práva, především právo na neoprávněné kopírování softwaru a souvisejících materiálů, instalaci nebo kopírování celého softwaru nebo jeho částí či související dokumentace na internetu.

14. Při zadání objednávky na digitální hru uživatel uděluje souhlas s poskytováním služby ze strany společnosti MUVE S.A. před vypršením lhůty, kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy, jak je uvedeno v článku 27 zákona o právech spotřebitele. Ve výše uvedeném případě v souladu s článkem 38 odst. 13 zákona o právech spotřebitele nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit. Společnost MUVE S.A. je povinna potvrdit přijetí výše uvedeného souhlasu písemně nebo na základě souhlasu spotřebitele na jiném trvalém nosiči.

Článek 8

(vypuštěn)

Článek 9

Reklamace

1. MUVE se zavazuje dodávat uživateli digitální obsah bez závad.

2. Uživatel může uplatnit reklamaci, pokud je digitální obsah závadný nebo pokud digitální obsah bez nosiče neodpovídá popisu uvedenému v katalogovém listu výrobku v obchodě.

3. Aby mohla být reklamace vyřešena, je nezbytné, aby uživatel zaslal reklamaci jedním z následujících způsobů:

- elektronickou poštou na adresu: info@muve.cz

- pomocí kontaktního formuláře dostupného na adrese: https://www.muve.cz/zobrazit-tez/kontakt

4. Při uplatnění reklamace by měl uživatel uvést alespoň jméno a příjmení, číslo objednávky, položku nebo digitální obsah, který je předmětem reklamace, popis závady, datum zjištění závady a očekávané řešení.

5. Pokud je digitální obsah závadný nebo neodpovídá popisu uvedenému v obchodě, může uživatel předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud společnost MUVE okamžitě nenahradí digitální obsah nebo neodstraní závadu bez jakýchkoli zásadních potíží pro uživatele. Pokud je digitální obsah závadný, může uživatel navíc požadovat nahrazení digitálního obsahu nezávadným obsahem nebo odstranění závady. Pokud je uživatel spotřebitelem, může požadovat nahrazení digitálního obsahu místo odstranění závady nebo požadovat odstranění závady místo nahrazení digitálního obsahu, pokud je úprava digitálního obsahu dle smlouvy a způsobem zvoleným uživatelem možná nebo nevyžaduje nadměrné výdaje v porovnání se způsobem navrhovaným společností MUVE.

6. Pokud spotřebitel předložil některé z prohlášení uvedených výše a MUVE do 14 dní neodpoví, má se za to, že bylo prohlášení spotřebitele přijato jako oprávněné.

7. MUVE informuje uživatele o řešení reklamace elektronickou poštou nebo poštovní službou v závislosti na kontaktních údajích uvedených uživatelem při uplatnění reklamace.

Článek 10

(vypuštěn)

Článek 11

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy na výrobky nezaznamenané na fyzických nosičích, tj. získané v elektronické podobě (digitální distribuce). Výše uvedené se týká také uživatelů, kteří nejsou spotřebiteli.

Článek 12

Osobní údaje, cookies

1. Registrace v internetovém obchodě na adrese www.muve.cz vyžaduje souhlas uživatele se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu a pro účel nezbytný pro využívání služeb poskytovaných společností MUVE v rámci obchodu, včetně poskytování osobních údajů třetím stranám, které se účastní poskytování služeb v obchodě. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro řádné poskytování služeb. Souhlas se uděluje přijetím pravidel obchodu.

2. Správcem osobních údajů je společnost MUVE Spółka Akcyjna, se sídlem ve Varšavě (02-255), ul. Krakowiaków 36, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000440351, DIČ (NIP): 522-300-13-12, IČ (REGON): 146396424.

3. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese iod@muve.pl.

4. Vzhledem k případům uvedeným v těchto pravidlech jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení, a to pro účely poskytování služeb v obchodě, včetně: správy a plnění objednávek zadaných obchodu, řešení reklamací a správy činností uživatele v obchodě (např. přidání recenzí).

5. Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány společností MUVE, zahrnují:

(a) uživatelské jméno,

(b) e-mailovou adresu,

(c) telefonní číslo,

(d) geografickou polohu,

(e) technické údaje týkající se zařízení používaných pro přístup k účtu,

(f) vlastnosti internetu a/nebo síťového připojení (včetně IP adresy),

(g) identifikátor mobilního zařízení,

(h) operační systém,

(i) typ prohlížeče či typ jiného softwaru, informace o zařízení či jiné technické údaje poskytované prohlížečem,

(j) údaje o měření délky a způsobu používání účtu, aktuální stav,

(k) historie nákupů a vybrané odkazy,

(l) preference a volby, např. odběry,

(m) preferovaný jazyk a měna,

(n) příspěvky zveřejněné ve fóru nebo pomocí jiných služeb nabízených v účtu,

(o) informace o platbách včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, platební metody, platební platformy, typu transakce.

6. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje sdělovány externím subjektům, především dodavatelům podílejícím se na správě systémů IKT, které se používají pro plnění objednávek, subjektům, jako jsou banky a provozovatelé platebních systémů, subjektům poskytujícím účetní, právní a daňové služby, marketingovým agenturám (v rámci marketingových služeb), subjektům souvisejícím s MUVE včetně společností z její hlavní skupiny.

MUVE si vyhrazuje právo sdělit informace o uživateli příslušným orgánům nebo třetím stranám, které podají žádost o sdělení takových informací, a to v rozsahu povoleném ustanoveními zákona, za účelem stanovení, vymáhání a hájení nároků.

7. Během používání obchodu uživatel souhlasí s používáním cookies či jiných podobných technologií (více informací o cookies naleznete zde: https://muve.cz/informacio/cookie-k-hasznalata. Souhlas se uděluje kliknutím na odkaz týkající se informací o cookies ve spodní části internetové stránky.

8. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo údaje opravit, smazat, požadovat omezení jejich zpracování, převést údaje, vznést námitku proti zpracování údajů, kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním, což nemá vliv na soulad zpracování údajů prováděného na základě souhlasu před jeho zrušením.

9. Pro zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo pro uplatnění práv uvedených výše zašlete zprávu obsahující příslušnou žádost na adresu iod@muve.pl. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů znamená, že služby nabízené obchodem nemohou být poskytovány a objednávky nemohu být plněny.

10. Uživatel může podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zpracování osobních údajů uživatele představuje porušení ustanovení nařízení.

11. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro využívání služeb poskytovaných společností MUVE v rámci obchodu. Z tohoto důvodu odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatele společností MUVE znamená, že uživatel nemůže využívat služby poskytované společností MUVE v obchodě a nemůže zadávat objednávky.

12. Osobní údaje uživatele se uchovávají po celou dobu fungování účtu a jsou okamžitě smazány v případě zrušení účtu. Údaje mohu být zpracovávány delší dobu, pokud je takové zpracování nezbytné pro stanovení, vymáhání nebo hájení případných nároků před soudem, ve správních či jiných mimosoudních řízeních, a na žádost příslušných orgánů veřejné správy. Po vypršení této lhůty mohou být údaje zpracovávány pouze v případě a v rozsahu vyžadovaném ustanoveními zákona. Po lhůtě zpracování jsou údaje nenávratně smazány.

13. MUVE zasílá newsletter osobám, které pro tento účel poskytly svou e-mailovou adresu. Informace ve formě newsletteru mohou být zasílány, pouze pokud uživatel udělí svůj souhlas způsobem uvedeným na internetové stránce obchodu. Tento souhlas se uděluje zaškrtnutím pole dostupného na internetové stránce obchodu.

Poskytování údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro účely zasílání newsletteru. Neposkytnutí údajů nebo zaslání žádosti o smazání údajů znamená, že uživatel již nebude dostávat newsletter.

Následující osobní údaje jsou zpracovávány v rámci newsletteru:

(a) uživatelské jméno,

(b) e-mailová adresa,

V rámci newsletteru – právní základ zpracování údajů je souhlas uživatele (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení).

Článek 13

Závěrečná ustanovení

1. Pravidla mohou být společností MUVE jednostranně měněna, a to z vážných důvodů. Především se jedná o změnu rozsahu obchodní činnosti nebo obchodní nabídky MUVE, nutnost uzpůsobit ustanovení pravidel platným zákonům, nutnost zajistit řádné fungování obchodu, nutnost zajistit bezpečnost uživatelů obchodu, nutnost zavést nová pravidla fungování obchodu nebo změnit ta stávající. V takových případech MUVE uvědomí uživatele o změnách nejpozději 14 dnů před jejich zavedením.

2. Uživatel je vázán ustanoveními nových pravidel, pokud nesmaže účet do 14 dnů od oznámení o změně pravidel. Změna pravidel týkající se nákupů uskutečněných před změnou a objednávek zadaných před změnou nemění jejich obsah ani podmínky.

4. Všechny záležitosti, které se neřídí těmito pravidly, podléhají ustanovením občanského zákoníku, zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících a zákonu ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

5. Spotřebitel může využít mimosoudní metody řešení stížností a vymáhání nároků. Aby byly využity smírné metody řešení stížností týkajících se online nákupů, může spotřebitel podat stížnost např. pomocí společné online platformy používané pro online řešení sporů (ODR, Online Dispute Resolution), která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.