Cookies - prohlášení

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Zásady používání souborů cookies

Na jakém právním základě se vaše údaje shromažďují či mohou shromažďovat?. 2

Důležité definice. 2

Na koho se tyto Zásady používání souborů cookies vztahují?. 3

Kdo je Kontrolor údajů?. 3

Kontaktní údaje na Kontrolora údajů.. 3

Správce ochrany údajů.. 4

Kdo je dozorčí autoritou?. 4

Informace o společné kontrole. 4

Jaké soubory cookies se používají?. 5

Operační, technické a optimalizační soubory cookies. 5

Používání analytických, profilačních a sledujících souborů cookies. 5

Používání skriptů třetích stran.. 7

Soubory cookies dalších stran.. 8

Jak spravovat soubory cookies?. 8

Převod osobních údajů do třetí země (tzn. mimo EHS) 9

Zveřejnění osobních údajů.. 10

Uplatnění práv datových subjektů.. 10

Vyhodnocení dopadu ochrany údajů.. 11

Na jakém právním základě se vaše údaje shromažďují či mohou shromažďovat?

Ustanovení ohledně ochrany osobních údajů (dále jen jako OOÚ) definuje mimo jiné Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně jedinců s ohledem na zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů, které nahrazuje direktivu 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen jako GDPR), v zákoně o ochraně osobních údajů z 10. května 2018 (Úřad pro ochranu osobních údajů, dále jako ÚOOÚ) a ve speciálních zákonech (lex specialis), rovněž v národním řádu (Telekomunikační zákon, UPT).

Důležité definice

 1. „Osobní údaje“ znamenají jakékoliv údaje týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby („datový subjekt“); identifikovatelná fyzická osoba je taková, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména v souvislosti s identifikátorem, jaké je jméno, identifikační číslo, údaje o lokaci, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní či sociální identitu této fyzické osoby;
 2. „Soubory cookies“ – cookie je malý textový soubor, který webová stránka uloží na váš počítač či mobilní zařízení, kdykoliv si prohlížíte webovou stránku;
 3. „Webová stránka“ je webová stránka dostupná na adrese https://www.muve.cz/
 4. „Zpracování“ znamená jakoukoliv operaci či sadu operací, která se provádí s osobními údaji nebo sadou osobních údajů, automatickými prostředky či jinak, jako je shromáždění, záznam, organizace, strukturování, ukládání, adaptace či změny, získání, konzultace, použití, zveřejnění převodem, šířením či jiným zpřístupnění jiným způsobem, uspořádání či kombinace, omezení, výmaz či likvidace;
 5. „Kontrolor“ – či Kontrolor údajů – znamená fyzickou či právnickou osobu, veřejný úřad, agenturu či jinou organizaci, která sama či společně s ostatními determinuje účely a způsoby zpracování osobních údajů; přičemž účely a způsoby takového zpracování definuje zákon členského stavu Unie, kontrolora či specifická kritéria pro nominaci může zajistit Unie či zákony členského státu;
 6. „Společný kontrolor“ – společná kontrola znamená dva či více Kontrolorů údajů, kteří společně determinují účely a způsoby zpracování; jsou to společní kontroloři;
 7. „Třetí strana“ znamená fyzickou či právnickou osobu, veřejný úřad, agenturu či jinou organizaci než datový subjekt, kontrolor, zpracovat a osoby, kteří pod přímou autoritou kontrolora či zpracovatele mají oprávnění zpracovávat osobní údaje;
 8. „Dozorčí autorita“ znamená nezávislou veřejnou autoritu, kterou stanoví členský stát;
 9. „Souhlas“ datového subjektu znamená svobodně udělené, konkrétní, informované a jednoznačné naznačení přání datového subjektu, kterým datový subjekt ať už prohlášením či jasnou potvrzující akcí naznačuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají;

10.  „Profilování“ znamená jakoukoliv podobu automatizovaného zpracování osobních údajů, která sestává z použití osobních údajů kvůli vyhodnocení jistých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména kvůli analýze či předvídání aspektů týkající se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, lokace či pohybu fyzické osoby;

11.  „Zásady používání souborů cookies“ – znamená informace o používání souborů cookies na webové stránce, kterou provozuje Kontrolor údajů. Zásady používání souborů cookies je dostupná na webové stránce Kontrolora údajů. Soubory cookies mohou patřit Kontroloru údajů nebo třetím stranám;

12.  „GDPR“ – Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně jedinců s ohledem na zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů, které nahrazuje direktivu 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně údajů): https://uodo.gov.pl/pl/404

Na koho se tyto Zásady používání souborů cookies vztahují?

Tyto Zásady používání souborů cookies (dále jako ZPSC) se týkají zpracování osobních údajů fyzických osob, uživatelů webové stránky, shromažďované prostřednictvím používání souborů cookies na webové stránce či podstránkách patřících Kontroloru údajů.

Kdo je Kontrolor údajů?

Rádi bychom vás informovali, že kontrolorem vašich osobních údajů je Muve S.A. s registrovaným sídlem ve Varšavě na adrese ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw, Poland, KRS 440351.

Kontaktní údaje na Kontrolora údajů

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů by měly být zaslány Kontroloru údajů poštou na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu iod@muve.pl

Správce ochrany údajů

Rádi bychom vás informovali, že kontrolor neustanovil Správce ochrany údajů. Kontrolora údajů můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adrese iod@muve.pl.

Kdo je dozorčí autoritou?

Rádi bychom vás informovali, že dozorčí autoritou je prezident Úřadu ochrany osobních údajů (Úřad ochrany osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw), kontaktní údaje dostupné na https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Informace o společné kontrole

 1. Rádi bychom vás informovali, že Kontrolor údajů provozuje fanouškovskou stránku na Facebooku (dále jako FB) či jiné vyhrazené fanouškovské stránky. V souvislosti s provozováním fanouškovské stránky na FB dochází ke společné kontrole (článek 26 GDPR). Společní kontroloři s ohledem na osobní údaje zpracovávané na fanouškovské stránce mohou být:

1)     Muve S.A., ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw, Poland, KRS: 440351,

2)     Facebook Ireland Limited, s registrovaným sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland,

 1. Rádi bychom vás informovali, že společní kontroloři uzavřeli společné dohody. Informace o společné kontrole jsou dostupné na https://www.facebook.com/legal/controller
 2. Vezměte prosím na vědomí, že nehledě na dohody mezi společnými kontrolory může datový subjekt uplatnit svá práva v rámci GDPR proti každému z Kontrolorů zvlášť.
 3. Kontaktní údaje na Správce ochrany údajů:

1)     Rádi bychom vás informovali, že Kontrolor údajů neustanovil Správce ochrany údajů. Kontaktní údaje na Kontrolora údajů jsou uvedeny výše v těchto Zásadách ochrany soukromí.

2)     Kontaktní údaje na Správce ochrany údajů společnosti Facebook Ireland Limited jsou dostupné na: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s existencí společné kontroly jsou dozorčí autority kompetentní za Kontrolory údajů:

1)     za MUVE S.A. – prezident Úřadu ochrany osobních údajů (Úřad ochrany osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw), kontaktní údaje na dozorčí autoritu jsou dostupné na https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

2)     za Facebook Ireland Limited – Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ireland: https://www.dataprotection.ie/

Jaké soubory cookies se používají?

Následující typy souborů cookies jsou či mohou být použity na webových stránkách a podstránkách Kontrolorů údajů:

1)     technické, operační, optimalizující navigaci a zobrazování obsahu umístěného na webové stránce,

2)     analytické, profilační, sledující

3)     soubory cookies třetích stran,

4)     soubory cookies dalších stran.

Operační, technické a optimalizační soubory cookies

Vezměte prosím na vědomí, že Kontrolor údajů používá na webové stránce operační, technické a optimalizační soubory cookies popsané níže. V případě níže uvedených souborů cookies je právním základem zpracování osobních údajů článek 6(1)(f) GDPR – legitimní zájem, o který usilují Kontroloři údajů. Informujeme vás, že za právně oprávněný zájem Kontrolorů údajů se považují aktivity popsané níže:

Č.

Název souborů cookies

Popis

Platnost

 1.  

_Secure-3PAPISID

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

2 roky

 1.  

VISITOR_INFO1_LIVE

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

6 měsíců

 1.  

_Secure-3PSIDCC

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

1 rok

 1.  

LOGIN_INFO

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube; kontroluje, jestli je uživatel přihlášen na YouTube

2 roky

 1.  

SAPISID

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

2 roky

 1.  

SSID

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

2 roky

 1.  

HSID

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

2 roky

 1.  

SID

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

2 roky

 1.  

PREF

Slouží ke spouštění přehrávače videí vložených na YouTube

2 roky

Používání analytických, profilačních a sledujících souborů cookies

Vezměte prosím na vědomí, že Kontrolor údajů používá na webové stránce analytické, profilační, sledující soubory cookies popsané níže. V případě níže uvedených souborů cookies je právním základem zpracování osobních údajů článek 6(1)(a) GDPR – souhlas datového subjektu. Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a jeho nevyjádření bude znamenat, že se soubory cookies nebudou používat k účelům, ke kterým byly poskytnuty. Stažení souhlasu pro analytické, profilační a sledující soubory cookies se provádí jejich vymazáním ve webovém prohlížeči:

Č.

Název souborů cookies

Název

Popis

Platnost

_scid

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

1 rok

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

1 rok

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

8 let

OptanonConsent

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

1 rok

_hjid

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

11 měsíců

ajs_anonymous_id

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

1 rok

_fbp

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

3 měsíce

_hjTLDTest

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

relace

_ga

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

2 roky

_gcl_au

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

2 měsíce

_hjKB

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

1 rok

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

8 měsíců

ajs_user_id

Hotjar

Soubor potřebný pro aplikaci hotjar, který zobrazuje zákaznické ankety a generuje analytické nástroje jako Heatmaps

1 rok

DSID

Google Analytics

Soubor potřebný pro provozování Google Analytics, týkající se systému DoubleClick

1 týden

IDE

Google Analytics

Soubor potřebný pro provozování Google Analytics, týkající se systému DoubleClick

9 měsíců

RUL

Google Analytics

Soubor potřebný pro provozování Google Analytics, týkající se systému DoubleClick

8 měsíců

_ga

Google Analytics

Umožňuje sledování uživatelů pomocí Google Analytics

2 roky

presence

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

relace

xs

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

1 rok

m_pixel_ratio

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

relace

c_user

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

1 rok

datr

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

2 roky

spin

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

1 den

fr

Facebook

Soubor, který používá Facebook pro marketingové aktivity, shromažďuje údaje o uživateli (anonymizované)

3 měsíce

usida

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

relace

_fbp

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

3 měsíce

cppo

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

1 den

sb

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

2 roky

wd

Facebook

Soubor přenášející anonymizované údaje o uživateli Facebooku

1 týden

1P_JAR

Google Analytics

Převádí provoz na webové stránce a konverzní údaje na Google Analytics

1 měsíc

NID

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

182 dnů

SAPSID

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

2 roky

HSID

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

2 roky

SID

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

2 roky

CONSENT

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

20 let

HSID

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

2 roky

SIDCC

Google Analytics

Chrání údaje o uživateli před neoprávněným přístupem

1 den

APISID

Google Analytics

Převádí údaje o uživateli na Google Analytics, zejména o vybraném jazyce, počtu produktů na stránce

2 roky

Používání skriptů třetích stran

Vezměte prosím na vědomí, že Kontrolor údajů používá na webové stránce skripty. V případě níže uvedených skriptů je právním základem zpracování osobních údajů článek 6(1)(a) GDPR – souhlas datového subjektu. Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a jeho nevyjádření bude znamenat, že se skripty nebudou používat k účelům, ke kterým byly poskytnuty. Stažení souhlasu pro skripty třetích stran se provádí jejich vymazáním ve webovém prohlížeči:

Č.

Název

Popis

 1.  

Google Analytics

 Google Analytics - analytická aplikace, která sleduje provoz na webové stránce kvůli zlepšení uživatelského zážitku (https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be)

 1.  

YouTube

YouTube - přehrávač sloužící k přehrávání videí z webové stránky YouTube (https://www.youtube.com/t/terms)

 1.  

Google Ads

Google Ads - analytická aplikace prostředí Google Ads, která poskytuje informace o provozu na webové stránce a provedených objednávkách

(https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be)

 1.  

Pixel Facebook

Facebook Pixel používaný ke sledování provozu na webové stránce, předávání anonymizovaných údajů o uživateli Facebooku (https://www.facebook.com/legal/terms)

 1.  

Edrone

Sledovací aplikace, která usnadňuje zasílání zpráv odběratelům kvůli připomenutí objednávky či podobných produktů, které hledají (https://edrone.me/pl)

 1.  

Edrone

Umožňuje zobrazit uživateli zprávu s nabídkou přihlášení se k odběru newsletteru (https://edrone.me/pl)

 1.  

Hotjar

Analytická aplikace sloužící k zobrazení anket uživatelům, generaci heatmaps a vylepšení kvality webové stránky

(https://www.hotjar.com/)

Soubory cookies dalších stran

Na některých stránkách či podstránkách patřících Kontroloru údajů mohou být použity soubory cookies třetích stran a rovněž může být zobrazen souhlas z externích entit, jako je Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Kvůli zobrazení souhlasu dalších stran musí uživatel nejdřív přijmout jejich konkrétní podmínky a ustanovení. Součástí těchto podmínek jsou zásady používání souborů cookies, nad kterými Kontrolor údajů nemá žádnou kontrolu a není zodpovědný za zpracování osobních údajů shromažďovaných soubory cookies těchto stránek:

1.      Č.

2.      Název třetí strany

Odkaz na informace

 1.  

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

 1.  

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

 1.  

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

 1.  

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

 1.  

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

Jak spravovat soubory cookies?

Soubory cookies jsou volně spravovatelné a lze je smazat. Individuální prohlížeče či zařízení mohou nabídnout nastavení, která vám umožní vybrat si, jestli nastavíte soubory cookies v prohlížeči, a také vám je umožní smazat. Tato nastavení se liší podle prohlížeče a výrobci mohou kdykoliv změnit jak nastavení, které poskytují, i jejich funkci. Dodatečné informace o nastavení, které nabízí každý prohlížeč, najdete na níže uvedených stránkách:

Převod osobních údajů do třetí země (tzn. mimo EHS)

 1. Vezměte prosím na vědomí, že kvůli používání souborů cookies na webové stránce se osobní údaje zpracovávané soubory cookies mohou převádět do třetí země, tj. mimo EHS. V případě převodu osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nemusí daná země poskytovat adekvátní ochranu osobních údajů, nemusí zajišťovat implementaci práv dostupných v rámci GDPR a ochrana osobních údajů může být ohrožena. Vezměte prosím na vědomí, že převod osobních údajů mimo EHS může zahrnovat vysoké riziko nedostatečného zabezpečení zpracování osobních údajů.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že může existovat riziko spojené s převodem osobních údajů mimo EHS, kvůli čemuž osobní údaje nemusí být dostatečně zabezpečené.
 3. Seznam entit, které mohou převádět osobní údaje mimo EHS, což nemusí poskytovat dostatečnou ochranu osobních údajů v rámci GDPR:

Č.

Název entity

Odkaz na informace

Potenciální negativní následky pro datový subjekt

 1.  

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

Zveřejnění osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje se zveřejňují příjemcům údajů. Kategorie příjemců jsou entity, které poskytují služby na poli podpory IT, řešení ICT na úrovni softwaru a hardwaru, marketingové, reklamní agentury, marketingové agentury, se kterými Kontrolor údajů uzavřel dohody o zpracovávání údajů založené na článku 28 GDPR. Seznam entit, které získávají osobní údaje, je dostupný na vyžádání ze strany datového subjektu.

Uplatnění práv datových subjektů

Rádi bychom vás informovali o vašem právu požadovat po Kontrolorech údajů uplatnění následujících práv:

1)     právo na přístup k osobním údajům datového subjektu;

2)     právo na úpravu osobních údajů;

3)     právo na smazání osobních údajů;

4)     právo na omezení zpracování osobních údajů;

5)     právo na vznesení námitky vůči zpracovávání;

6)     právo na přenosnost údajů;

7)     právo na obdržení kopie osobních údajů;

8)     právo na zaslání stížnosti dozorčí autoritě (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Vezměte prosím na vědomí, že kvůli konkrétním účelům zpracovávání zmíněným v těchto Zásadách používání souborů cookies může být uplatnění práv datového subjektu zcela či zčásti omezené, např. kvůli platným zákonům, kvůli kterým je Kontrolor údajů musí zpracovávat. Dotazy ohledně uplatnění práv a svobod datových subjektů by se měly směřovat na korespondenční adresu uvedenou v těchto Zásadách používání souborů cookies nebo na e-mailovou adresu: iod@muve.pl.   

Vyhodnocení dopadu ochrany údajů

 1. V případech, kdy může typ zpracovávání, zejména při používání nových technologií a s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, mít za pravděpodobný následek vysoké ohrožení práv a svobod fyzických osob, vykoná Kontrolor údajů před zpracováním vyhodnocení dopadu předvídaných zpracovatelských operací na ochranu osobních údajů.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s používáním analytických, profilačních souborů cookies na webové stránce se osobní údaje zpracovávané výše uvedenými soubory cookies mohou převádět do třetí země, tj. mimo EHS. V případě převodu osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nemusí daná země poskytovat adekvátní ochranu osobních údajů, nemusí zajišťovat implementaci práv dostupných v rámci GDPR a ochrana osobních údajů může být ohrožena. Vezměte prosím na vědomí, že převod osobních údajů mimo EHS může zahrnovat vysoké riziko nedostatečného zabezpečení zpracování osobních údajů.
 3. Seznam entit, které mohou převádět osobní údaje mimo EHS, což nemusí poskytovat dostatečnou ochranu osobních údajů v rámci GDPR:

Č.

Název entity

Odkaz na informace

Potenciální negativní následky pro datový subjekt – riziko spojené s převodem osobních údajů mimo EHS

 1.  

Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

Google

https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

 1.  

Twitter

https://twitter.com/en/tos#intlTerms

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) neoprávněný přístup k údajům,

2) ztráta kontroly nad vašimi údaji,

3) nemožnost uplatnit svá práva v rámci GDPR,

4) jiné negativní účinky naznačené ve výčtu (75) preambule k GDPR: hmatatelné a nehmatatelné účinky